ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Betaalbaar-webdesign.be, handelsnaam van de onderneming SB Company VOF (vennootschap onder firma)  met zetel aan Albrecht Rodenbachwijk 12 te 8792 Desselgem. (aanspreekpunt Heino Schietecatte – telnummer 0479/93 12 87 – e-mailadres: info@betaalbaar-webdesign.be) en de klant.  Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Betaalbaar-webdesign.be steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Betaalbaar-webdesign.be  Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Betaalbaar-webdesign.be hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen.

Betaalbaar-webdesign.be kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen.
Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Betaalbaar-webdesign.be dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

Artikel 3 diensten.

Betaalbaar-webdesign.be levert volgende diensten aan haar klanten:

– webdesign voor websites en webshops

– grafisch design ontwikkelingen (voor flyers, visitekaartjes, e.d.)

– SEO diensten om de website hoger te doen scoren in zoekmachines zoals Google

Artikel 4. Vermeldingen op de website (Betaalbaar-webdesign.be).

4.1. Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. De prijzen die vermeld zijn op Betaalbaar-webdesign.be en alle andere prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Deze prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen en zijn enkel van toepassing voor het aanbod op de website, afwijkingen zullen steeds het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

4.2.  Bij de aankoop van een Webshop zijn er drie betaaltermijnen.

  • Voor aanvang van de werken wordt een voorschot gevraagd van 250 EUR.
  • Wanneer website deels klaar is en Mollie betaalsysteem gekoppeld wordt, zal terug 250 EUR aangerekend worden.
  • Wanneer website afgewerkt is wordt het saldo verrekend.

4.3. Voor Klanten die een website of webshop aangekocht hebben bedraagt het standaarduurtarief in regie 35 EUR per uur.

Maximaal aangemaakte pagina’s of producten per pakket:

  • Low budget webdesign pakket: 5
  • High budget webdesign pakket: 10
  • Webshop: 10
  • Prijs per extra aangemaakte pagina: 20 EUR
  • Prijs per extra aangemaakt product: 5 EUR Inclusief beschrijving 50 woorden. (Illustraties worden aangeleverd door Klant.).

4.4. Freelance opdrachten worden aan 45 EUR per uur aangerekend.

4.5. Als de Klant niet tijdig betaald kan Betaalbaar-webdesign.be na een periode van 45 dagen de dienst voorlopig stoppen of offline plaatsen. Wanneer facturatie in orde is wordt de dienst terug geactiveerd.

Artikel 5. Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website (Betaalbaar-webdesign.be). De offertes en aanbiedingen van Betaalbaar-webdesign.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk dit kan met een fysieke orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis ofwel per e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@betaalbaar-webdesign.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Betaalbaar-webdesign.be op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 7. Facturatie.

7.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.

7.2. De facturen zijn betaalbaar te Desselgem op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Betaalbaar-webdesign.be niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De  factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen zoal bepaald in artikel 4.

7.3. Wanneer de factuur binnen de vervaltermijn  niet betaald kan Betaalbaar-webdesign.be uit eigen beweging  beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de schadevergoeding wegens annulatie en de reeds gepresteerde werken en diensten,  van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant.

De klant dient aan de Betaalbaar-webdesign.be binnen de 6 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 9. Termijn.

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Betaalbaar-webdesign.be om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 10. Persoonsgegevens. Betaalbaar-webdesign.be gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Betaalbaar-webdesign.be de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd (6 x per jaar) voor info, en gerelateerde reclame over Betaalbaar-webdesign.be. De rechten en verplichtingen van de klant worden uiteengezet in de privacy-policy van Betaalbaar-webdesign.be.

Artikel 11. Annulatie van website/bestelling.

11.1.In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Betaalbaar-webdesign.be steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Betaalbaar-webdesign.be zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien Betaalbaar-webdesign.be geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.

11.2. Wanneer Klant 50% voorschot betaald heeft, en Betaalbaar-webdesign.be heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.

11.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Betaalbaar-webdesign.be alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

12.1. Betaalbaar-webdesign.be verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. Betaalbaar-webdesign.be verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Betaalbaar-webdesign.be kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

12.2. Betaalbaar-webdesign.be is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

14.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

14.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Betaalbaar-webdesign.be ontwikkelde sites en webapplicaties.

14.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Betaalbaar-webdesign.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Betaalbaar-webdesign.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Betaalbaar-webdesign.be waarvan hij kennisneemt.

14.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@betaalbaar-webdesign.be of via de website Wetransfer.com.

14.5. Het geleverde materiaal aan Betaalbaar-webdesign.be dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

14.6.Betaalbaar-webdesign.be kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Betaalbaar-webdesign.be hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Betaalbaar-webdesign.be te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Betaalbaar-webdesign.be moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

15.1 De hostingdiensten worden door Betaalbaar-webdesign.be voor de klant verzorgd. De hostingsdiensten worden gefactureerd overeenkomstig art. 15.2.. De actuele prijslijst is terug te vinden op de website www.betaalbaar-webdesign.be en kan jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst..

15.2. Wanneer een account / hosting gestart word dan start het 1ste jaar vanaf de aanvraag van de account/hosting en niet vanaf de datum dat de website online wordt geplaatst. Het 1ste jaar is gratis incl. domeinnaam en hosting. Na 2de jaar wordt de eerste keer de kost voor verlenging gefactureerd en dit gebeurd 6 weken alvorens verlenging. De kost bedraagt € 175 Excl. BTW per jaar. Het nieuwe jaar wordt gerekend vanaf de eerste aankoop en niet vanaf het ogenblik dat de website online wordt geplaatst.

15.3. De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag  de overeenkomst niet opzegt,  zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten kunnen ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan Betaalbaar-webdesign.be overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Betaalbaar-webdesign.be.

15.4.  Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Betaalbaar-webdesign.be niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

15.5.  Webhosting informatie:
https://www.neostrada.nl/

Neostrada
VOCweg 49
8242KA Lelystad, Nederland

Postadres
Neostrada
Postbus 2434
8203 AK Lelystad, Nederland

KvK te Lelystad: 50033425
BTW-nummer: NL8225.05.599.B01

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst.

Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden.

Artikel 17. Portfolio

17.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Betaalbaar-webdesign.be ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.betaalbaar-webdesign.be

17.2 De klant gaat ermee akkoord dat Betaalbaar-webdesign.be een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by betaalbaar-webdesign.be“ op de geleverde website of webshop.

Artikel 18. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Betaalbaar-webdesign.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Betaalbaar-webdesign.be onder de bedrijfsnaam SB Company. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Algemene voorwaarden SB Company VOF – Februari 2019